fbpx

EXCEPTIONAL
LIVING IN
THE HAGUE

P

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Plesmanweg BV en/of haar dochtervennootschappen (hierna: “Plesmanweg”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor Plesmanweg is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie van groot belang. Plesmanweg spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Plesmanweg uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Plesmanweg, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst, aannemingsovereenkomst of koopovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking
Plesmanweg zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het uitvoeren van de diensten;
• Het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst;
• Authenticatie;
• Het uitvoeren van transacties en het versturen van facturen en rekeningoverzichten;
• Het bouwen, beheren en onderhouden van vastgoed;
• Het tegengaan van overlast en onrechtmatige bewoning;
• Het bijhouden van betaalachterstanden;
• Het bijhouden van het aantal nieuwe huurders per regio en het analyseren van deze data;
• Het beantwoorden van uw vragen;
• Het afhandelen van juridische geschillen;

Het voldoen aan verzoeken omtrent het verstrekken van persoonsgegevens op verzoek van overheidsinstanties;

Categorieën persoonsgegevens
Plesmanweg verwerkt indien van toepassing de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
• Naam- en contactgegevens, te weten: uw voor- en achternaam, adres, historische adressen, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;
• Betaalgegevens, te weten: uw rekeningnummer, betaalhistorie en eventueel inkomenstoets;
• Bijzondere persoonsgegevens, te weten: uw BSN-nummer. Plesmanweg verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens indien u deze vrijwillig verstrekt of indien dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Hoofdregel is dat Plesmanweg deze bijzondere persoonsgegevens niet verwerkt. Plesmanweg verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking
Plesmanweg verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huur- of koopovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Plesmanweg, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: voor het verhuren, (laten) (ver)bouwen of verkopen van vastgoed en/of parkeerplaatsen wordt een overeenkomst opgesteld tussen de huurder of koper en Plesmanweg. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Plesmanweg verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichtingen die op Plesmanweg rusten.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Plesmanweg een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Plesmanweg gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
 • Toestemming: Als Plesmanweg persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Plesmanweg uw toestemming vragen voordat Plesmanweg de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Plesmanweg kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren, een incassobureau of jurist bij betaalachterstanden of geschillen, een beheerder voor het beheer van uw woning. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Plesmanweg maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Plesmanweg verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Plesmanweg verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Plesmanweg geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn
Plesmanweg waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Plesmanweg heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal worden beperkt tot degenen die namens Plesmanweg betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Plesmanweg vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Plesmanweg over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Plesmanweg deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Plesmanweg de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Plesmanweg over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plesmanweg. Bij een dergelijk verzoek zal Plesmanweg de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen zoals bijvoorbeeld de bestaande verhouding verhuurder-huurder;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Advertentiecookies
Met uw toestemming gebruiken wij om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook Pixel. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

Facebook Pixel
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u de privacyverklaring van Facebook Pixel om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Plesmanweg, kunt u dit melden bij Plesmanweg zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
U kunt contact opnemen met Privacy Officer van Plesmanweg via het onderstaande adres:
Plesmanweg B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 21611
3001 AP Rotterdam